מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

תכף טסים לאיסטבורן!- 30.6 - 30/06/2022

שלום לכולם, ממש עוד כמה ימים ואנחנו נפגשים בשדה תעופה ומתחילים את המסע שלנו! איזה כיף נפגשים ביום ראשון ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע
תנאי רישום והשתתפות

תנאי רישום והשתתפות

תנאי השתתפות , רישום ומידע כללי לסאמר קמפ ארה"ב

 

קמפוס לימודים מסייעת לעמותת קשר חם המשמשת כמתווכת בין ספקי השירותים למיניהם (חברות התעופה, מחנות הקיץ בארה"ב וכו'), וכל השירותים הכלולים בהצעה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירות למיניהם. קמפוס לימודים לא תהיה אחראית לביצוע השירותים שניתנים ו/או יינתנו ע"י ספקי השירותים, ובכלל זאת לא תהיה אחראית על שינויים, תקלות או סטיות העלולים לקרות במהלך התכנית. בכל מקום במסמך זה בו מצוין השם קמפוס או קמפוס לימודים, הרי שקמפוס פועלת כמסייעת בלבד לעמותה, ולפיכך קמפוס לימודים לא תהיה אחראית לכל דבר ועניין בקשר לעניינים המפורטים במסמך זה, וכל טענה יש להפנות לעמותה בלבד.

 

הסכמת המשתתף והוריו לתנאים:

הצטרפות והרשמה לתוכנית מהווה אישור מפורש של המשתתף ו/או הוריו לתחולת התנאים במסמך זה. החתימה על טופס ההרשמה או שליחת טופס ההרשמה דרך אתר קמפוס מהווה אישור כי נמסרו למשתתף ולהוריו התנאים המפורטים לעיל ולהלן קודם ההרשמה לתוכנית, ומהווה את אישור המשתתף ו/או הוריו כי הם קראו את התנאים המפורטים במסמך זה וכי הם מסכימים לכל האמור בהם

 

אישור השתתפות בתכנית:

אישור השתתפות בתכנית יינתן רק לאחר שיגיע למשרדי קמפוס לימודים או לעמותת קשר חם טופס ההרשמה מלא שנשלח דרך אתר קמפוס ע"י אחד ההורים של המשתתף, בצירוף דמי הרשמה וטופס הצהרת בריאות מלא וחתום ע"י רופא. קמפוס לימודים רשאית לסרב להרשמה של כל משתתף ללא צורך במתן נימוק כלשהוא.

 

 

המחיר כולל:

כרטיס טיסה (כולל כל המיסים וההיטלים), ביטוח רפואי, מדריך ישראלי קבוצתי לאורך כל התוכנית, אירוח מלא במחנות הקיץ הכולל לינה, ארוחות, טיולים ופעילויות במחנה. כל העלויות הן לגבי קבוצות. במידה ומשתתף יגיע באיחור או יעזוב מוקדם, הנוסע ומשפחתו יהיו אחראים לכל תוספת עלויות.
קיימת אפשרות שיתווספו לתוכנית פעילויות וטיולים מסוימים נוספים בגדר אופציה למשתתף. מי שירצה ויבקש בתיאום מוקדם מראש להשתתף בפעילויות הנוספות, יחויב בתשלום נוסף (באמצעות קמפוס לימודים או עמותת קשר חם).
התוכנית במחנה עשויה להשתנות, לרבות שינויים בהיקף הפעילות, במיקום המחנה, במגורים, בתוכנית הפעילות, בהסעות וכל עניין אחר.

 

המחיר אינו כולל:

טיפול בהנפקת אשרת שהייה ו/או כניסה לארה"ב וכל ההוצאות הנלוות לכך, וכל עניין אחר שצוין לגביו שהוא בעלות נוספת.

 

מועדי תשלום:

 • דמי רישום בסך 350 $ - במועד ההרשמה.
 • יתרת התשלום עד חודשיים לפני היציאה למחנה.
 • קמפוס לימודים ו/או עמותת קשר חם אינן יכולות להבטיח שיבוץ במחנה כלשהוא עד לקבלת דמי הרישום וטופסי הרישום במשרדיה.
 • כל הסכומים נקובים בדולר אמריקאי וישולמו לפקודת קמפוס לימודים ו/או עמותת קשר חם" לפי שער הנסיעות ביום התשלום, אך בכל מקרה לא פחות משער של ארבעה שקלים לדולר.

תנאי ביטול - וסכומים שלא יוחזרו:

 1. במקרה של ביטול ע"י המשתתף ו/או משפחתו, עד שישה שבועות (42 ימים) לפני מועד היציאה, יוחזר הסכום ששולם ע"י המשתתף ומשפחתו, למעט דמי הרישום בסך 350 $.
 2. במקרה של ביטול ע"י המשתתף ו/או משפחתו, משישה שבועות (42 ימים) ועד ארבעה שבועות (28 ימים) לפני מועד היציאה, יוחזר הסכום ששולם ע"י המשתתף ומשפחתו, למעט דמי ביטול בסך 500 $.
 3. במקרה של ביטול ע"י המשתתף ו/או משפחתו, מעשרים ושמונה (28) ועד עשרה (10) ימי עבודה לפני מועד היציאה, יוחזר הסכום ששולם ע"י המשתתף
  ומשפחתו, למעט דמי ביטול בסך 750 $.
 4. במקרה של ביטול ע"י המשתתף ו/או משפחתו, מעשרה (10) ימי עבודה לפני מועד היציאה ואילך, יוחזר הסכום ששולם ע"י המשתתף ומשפחתו, למעט
  סכום כרטיס הטיסה (בין 1,350 $ ל- 1,750 $).
 5. תאריך הביטול הקובע יהיה יום קבלת ההודעה ע"י מייל/פקס/דואר במשרדי העמותה או במשרדי קמפוס.
 6. לאחר היציאה מהארץ, לא יתאפשר לבטל ו/או לקצר את ההשתתפות בתוכנית, ולא יוחזר כל סכום שהוא, ולמען הסר ספק גם אם המשתתף לא השתתף בתוכנית כולה או חלקה. עלות חזרה מוקדמת לישראל, שלא במסגרת הקבוצה וכל הוצאה הקשורה לכך תהיה על חשבון המשתתף ו/או משפחתו בלבד.

 

הטיסות:

 • מטען המותר לשאת במטוס – ע"פ דרישות חברות התעופה.
 • קמפוס לימודים או עמותת קשר חם לא אחראיות על הזמנת טיסות שלא במסגרת הקבוצה משתתף יהיה רשאי לטפל בכל נושא הטיסות בעצמו, ולא תהיה לו כל טענה כלפי קמפוס לימודים בגין כך
 • כל דבר ועניין בקשר לטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה. מועדי טיסה ונתיבי הטיסות עלולים להשתנות ולעיתים אף ללא הודעה מוקדמת. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים, אובדן/עיכוב בהגעת כבודה הינה ע"פ כל דין, על חברת התעופה בלבד.
  קמפוס לימודים או עמותת קשר חם אינן נושאות באחריות כלשהיא בגין כל דבר ועניין בקשר לטיסות
 • מועדי הטיסות והמחירים נכונים ליום 1.1.13 וכפופים ללוחות הזמנים ומחירי חברות התעופה.
 • תאריכי הטיסות והמחירים עלולים להשתנות ו/או להתעדכן בהתאם לשינויים שיחולו, והתוספת תחול על המשתתף ומשפחתו.

 

השתתפות בתוכנית:

קמפוס לימודים או עמותת קשר חם זכאיות לבטל את התוכנית באם מספר המשתתפים לא יצדיק את הביצוע ו/או אם יתברר כי ביצוע התוכנית אינו מתאפשר כתוצאה מסיבות כלשהן ועל פי שיקול דעת קמפוס לימודים או עמותת קשר חם. במקרה של ביטול ע''י קמפוס לימודים או עמותת קשר חם, תציע קמפוס לימודים או עמותת קשר חם למשתתף שיבוץ למחנה קיץ אחר. לחליפין, תחזיר קמפוס לימודים או עמותת קשר חם את כל הכספים ששולמו על חשבון התוכנית, ללא כל פיצוי נוסף וללא כל תשלום נוסף מעבר לכך, ולמשתתף ולהוריו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.

קמפוס לימודים או עמותת קשר חם רשאיות להפסיק את ההשתתפות של כל משתתף בתוכנית לפי שיקול דעת מנהל/ת המחנה ו/או נציגי קמפוס לימודים ו/או נציגי עמותת קשר חם, במידה והמשתתף מהווה הפרעה ו/או לא מציית להוראות ו/או פוגם במהלך התקין של התוכנית. גם במקרה זה האחריות והמימון המלא של כל הוצאות המשתתף מרגע ההודעה למשתתף ו/או למשפחתו ואילך, יחולו על המשתתף ו/או משפחתו בלבד. קמפוס לימודים או עמותת קשר חם ו/או המלווה לא אחראים בכל צורה שהיא לנזקים שיגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כאשר המשתתף לא יציית להוראות. לא יהיה החזר כספי עבור חלק מהתוכנית שלא נוצל או עבור טיול / חופשת המשך באם הוזמנו ולא נוצלו.

 

אשרות ודרכונים:

באחריות המשתתף להצטייד בדרכון ישראלי בר תוקף (לפחות שישה חודשים מעבר למועד החזרה לישראל), וכן באשרת כניסה מתאימה לארה"ב ולדווח לקמפוס לימודים או לעמותת קשר חם על הנ"ל, בהקדם האפשרי. על המשתתף לציין בפני קמפוס לימודים או בפני עמותת קשר חם אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי ובאם יש ברשותו ויזה מתאימה.
קמפוס לימודים או עמותת קשר חם אינן אחראיות לכל דבר ועניין בקשר לאי מתן אישור כניסה למדינת היעד ו/או אי מתן אישור שהייה ו/או בקשר לאי טיפול בכך ע"י המשתתף, ולמען הסר ספק לאחר ההרשמה לתכנית הדבר גם לא ישמש עילה כלשהיא לדרישה לקבלת החזר כספי כלשהוא למשתתף .

 

אחריות וביטוח:

למען הסר ספק, קמפוס לימודים אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם במהלך התכנית או עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבדה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו''ב.
על המשתתף להצטייד בביטוח מתאים.

 

כיסוי נזקים:

קמפוס לימודים או עמותת קשר חם אינן אחראיות לכל נזק שמשתתף יגרום לרכוש במחנה הקיץ או לרכוש כל צד שלישי. במידה וייגרם נזק, מסכימים המשתתף ו/או הוריו לכסות את סך עלות הנזקים אשר נגרמו. למען הסר ספק, ביטוח נסיעות אינו מכסה נזקים לצד שלישי ולא לנזקים שנגרמו בזדון.

 

חילוקי דעות:

בעצם הרשמתו של משתתף לתוכנית מביעים המשתתף ו/או הוריו את הסכמתם לכל התנאים וההגבלות המופיעים לעיל ובתכנית סאמר קמפ 2014.
מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר למשתתף ו/או משפחתו כנגד קמפוס לימודים ו/או כנגד העמותה, חייבת להיות מובאת בפני העמותה בלבד, לא יאוחר מתום 30 יום לאחר חזרת המשתתף לישראל, ולאחר מועד זה לא תישמע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה.

 

פטור מאחריות ויישוב חילוקי דעות:

ברור לכל משתתף ולכל מי מטעמו כי חברת קמפוס היא בגדר "מסייעת" בלבד לעמותה, ולפיכך אין לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חברת קמפוס.
בעצם הרשמתו של משתתף לתוכנית מביע המשתתף ו/או הוריו ו/או כל מי מטעמו את הסכמתו לכל התנאים וההגבלות המופיעים במסמך זה, כולל לסעיף
הפטור מהאחריות של חברת קמפוס ובתכנית סאמר קמפ המופיעה באתר זה.
ברור לכל משתתף והוא מסכים לכך שכל תביעה ו/או טענה אשר יש למשתתף ו/או למי מטעמו תהיה כנגד העמותה בלבד ולא כנגד קמפוס.
כל משתתף מסכים כי עליו להעלות כל טענה שיש לו, לא יאוחר מתום 30 יום לאחר חזרתו לישראל, ולאחר מכן לא תישמע כל טענה. הטענות כאמור יועלו כנגד עמותת קשר חם בלבד ולא כנגד קמפוס

סמכות שיפוט בכל הקשור לעניינים האמורים במסמך זה מוענקת לבית המשפט בעיר
תל אביב – יפו.

 

צרו עימנו קשר

*
*
*
-
אני מסכים שפרטי ישמשו למשלוח דיוור נוסף / SMS בעתיד.
תהיה רשאי בכל עת להסיר את שמך מרשימת התפוצה.

טופס רישום לסאמר סקול
רב קווי 03-5354449

ברוכים הבאים לקהילת סאמר סקול:

קהילת סאמר סקול היא המקום שבו מי שכבר יצא לסאמר סקול מספר לכולם על החוויית  שעבר, סיפורים, תמונות ואפילו סרטונים קצרים, זה המקום לקרוא סיפורים אמיתיים ומרגשים - לא נגענו !

ניצן טייכהולץ

היי, קוראים לי ניצן ובקיץ האחרון הייתי בסאמר ...

בר פרילינג

הייקוראים לי בר והשנה יצאתי לסאמר סקול בפעם ...

סאמר קול ביותר

דנה מלר

יצאתי השנה לסאמר סקול באנגליה, היה מאד מיוחד, ...

כניסה לקהילת ילדים סאמר סקול
גלריית תמונות קהילת סאמר סקול

 • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה